Altı Nokta Körler Derneği Logo
Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi

Tüzüğümüz


         ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1:

 

Derneğin adı “Altı Nokta Körler Derneği”dir.

 

MADDE 2:

Derneğin Genel Merkezi Ankara'dır.

Adresi: Cebeci Erzurum Mahallesi, Geçim Sokak No:21 Kurtuluş - ANKARA’ dır.

Amblemi, Kırık Beyaz Baston ve Altı Nokta’dan oluşmaktadır.

 

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ

MADDE 3:

 

Derneğin Başlıca Amacı:

 

Körlüğe yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması;

Ülkemizdeki körlerin ekonomik, toplumsal, kültürel, mesleki bakımlardan geliştirilmesi yolunda çaba gösterilmesi;

Engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadele edilmesi;

Körlerin çağdaş, demokratik, laik eğitiminin ve düzeylerinin yükseltilmesi ve onların topluma diğer yurttaşlarla eşit haklara ve yaşam standartlarına sahip bireyler olarak tam ve eşit katılımlarının gerçekleştirilmesidir.

 

MADDE 4:

 

Dernek 3. maddedeki amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

 

a) Körlüğe yol açan başlıca nedenler ve önleme yollarını araştırmak, gerekli önlemlerin alınması için ilgililer ve yetkililer nezdinde girişimlerde bulunmak,

 

b) Körlerin tedavisi ve tıbbi rehabilitasyonu için ilgili kuruluşlar nezdinde çaba göstermek, yurt çapında göz taramaları yapmak ve yaptırmak,

 

c)Körlerin her yaş grubundaki ve her düzeydeki sanat, meslek, genel eğitim-öğretim ve

rehabilitasyonları için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve gereksinimi olan her düzeydeki görmeyen öğrenciyi burs ve kredi olanaklarından yararlandırmak,

 

d) Körlerin maddi ve manevi istismarına ve negatif ayrımcılığa karşı mücadele etmek,

 

e) Engelliliğe dayalı ayrımcılıkla ilgili düzenleme, uygulama, tutum ve davranışları tespit etmek; engelli kitlesini ve halkı ayrımcılığa karşı mücadele konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapmak; ayrımcı düzenleme ve uygulamalara karşı yargı yoluna başvurmak;

 

f) Sesli, braille ve mürekkep baskılı yayınlar çıkartmak, kütüphaneler kurmak; söz konusu yayınların çıkarılmasını ve kütüphanelerin kurulmasını sağlamak,

 

g) Sportif etkinlikleri desteklemek,

 

h) Devlet sektöründe ve özel sektörde körlerin istihdamı için girişimlerde bulunmak; körler için büfe, gazete bayiliği vb.. işyerleri tahsisine çalışmak, serbest çalışan körlere vergi, kredi gibi kolaylıklar sağlanması için çaba göstermek,

 

ı) Çeşitli amaçlara yönelik, yardım sandığı, döner sermayeli kuruluşlar, yurtlar, pansiyonlar, lokal, özel eğitim merkezleri ve vakıflar kurmak ve işletmek,

 

j) Dinlenme kampları, huzurevleri, misafirhane gibi sosyal tesisler kurmak ve işletmek,

 

k) Ülkemizin önemli sorunlarından biri olan sağlık sorununa katkıda bulunmak amacı ile ayakta ve/veya yatarak sağlık hizmeti sunacak tıp merkezi, poliklinik, teşhis merkezi ve hastaneler açmak, bu konuda faaliyet gösterecek sağlık işletmeleri kurmak;

 

Açılacak olan tıp merkezi, poliklinik, teşhis merkezi ve hastanelerin faaliyetlerini sürdürecek işletmeler aracılığı ile resmi, özel kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişiler ile sağlık hizmeti sunumu anlaşmaları yapmak;

Bu hizmetleri sunma amacıyla her türlü resmi, özel kurum, kuruluş ve gerçek kişiler ile ortaklık, anlaşma ve işbirliği yapmak.

 

l) Körlere özgü araç ve gereçlerin yurt içinde üretimine çalışmak, üretilmeyenleri yurt dışından getirtmek,

 

m) Körlerin sorunları ve sorunların çözüm yolları hakkında halkı aydınlatmak ve kamuoyu oluşturmak için çaba göstermek,

 

Derneğin tanıtımı ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gerektiğinde reklam vermek ve görme engellilerle ilgili programlara sponsor olmak,

 

n) Körlerin sorunlarının çözümü için gerekli yasal değişikliklerin yapılması amacıyla yetkililer nezdinde girişimlerde bulunmak ve sosyal, ekonomik, kültürel, mesleki hakların ihlali durumunda yargı yoluna gitmek ve bu amaçla bir hukuk bürosu oluşturmak,

 

o) Amaçları doğrultusunda yürüyüş, miting, açık ve kapalı salon toplantıları, sempozyum, panel, konferans yapma, bildiri ve el ilanı dağıtma, afiş ve pankart asma gibi eylem ve etkinlikler düzenlemek,  

 

p) Altınokta okulunu kurarak üyelerin engelli hakları ve sorunları konusunda eğitimini gerçekleştirmek,

 

r) Benzer amaçlı kuruluşların çalışmalarını olanakları ölçüsünde maddi ve manevi olarak desteklemek sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

 

s) Gerekli mercilerden izin almak ve yasal prosedüre uymak kaydıyla uluslararası toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak, benzer amaçlı uluslararası dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açmak, platformlar kurmak veya kurulmuş platformlara katılmak,

 

ş) Görme engelli çocuğu olan ailelerin gerek Dernek bünyesinde, gerekse bağımsız olarak örgütlenmelerine çaba göstermek,

 

t) Dernek çalışmaları için taşınır-taşınmaz malları edinmek, satın almak ya da satmak, kiraya vermek ya da kiralamak, ipotek koymak, borç almak ya da yurt içindeki veya yurt dışındaki kişi ve kuruluşlardan bağış kabul etmek ve bağışta bulunmak.

 

MADDE 5:

 

Dernek, çalışmalarını gerçekleştirmek için bizzat çalışma yapabileceği gibi, şubelerini de görevlendirebilir; komisyonlar, bilim ve danışma kurulları oluşturabilir.

 

ÜYELİK-ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE 6:

 

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen, genel kurulca belirlenen üyelik ödentisini ödemeyi kabul eden, Dernekler Yasası'’nda öngörülen koşulları taşıyan, %40 ve üzerinde görme kaybı bulunduğuna ilişkin belge sunan her kör ve az gören Şube Yönetim Kurulu kararıyla üye olabilir.

 

Üyelik başvurusu şubelere yazılı olarak yapılır. Şube Yönetim Kurulu’nun kabul etmesi durumunda üyelik yönetim kurulu karar tarihinden itibaren geçerli olur. Üyelik başvurusunun reddi durumunda başvuru sahibi bir ay içerisinde Genel Yönetim Kurulu’na yazılı olarak itiraz edebilir. Genel Yönetim Kurulu, itiraz konusunda görüşlerini belirleyerek tavsiye niteliğinde ilgili şubeye gönderir. Şube Yönetim Kurulu Genel Yönetim Kurulu’nun görüşünü de dikkate alarak üyeliğin reddine ilişkin itirazı kesin sonuca bağlar.

 

Dernek çalışmalarında yararlı olduğu inancına varılan, görme engelli olmayan kişiler, Şube Yönetim Kurulu kararıyla Onur üyesi olabilirler. Onur üyesi, seçme ve seçilme hakkı dışında tüm üyelik sorumluluklarını taşır. İsterse aidat öder

 

MADDE 7:

 

Her üye yazılı olarak başvurmak suretiyle üyelikten çıkabilir.

Üyelikten çıkanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Üyelikten çıkanlar, yeniden üye kaydedildiklerinde, varsa eski ödenti borçları 2 katı olarak alınır.

 

MADDE 8:

 

a) 35. maddenin “f” bendindeki hususları ihlal eden üyeler ve yöneticiler Onur Kurulunun teklifi ve ilgili yönetim kurulunun kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

 

b) Alan örgütlenmeleri hariç olmak üzere başka bir körler derneğine kayıtlı olanlardan, yazılı irade beyanı alındıktan sonra kayıtlı olduğu diğer derneği tercih eden ve görme engeliler alanında faaliyet yürüten benzer amaçlı bir derneğin yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeliğine seçildiği kanıtlanan üyeler yazılı uyarıya rağmen söz konusu görevlerinden ayrılmazlarsa Şube Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

DERNEĞİN ZORUNLU MERKEZ ORGANLARI

MADDE 9:

 

Derneğin zorunlu Merkez Organları şunlardır:

 

a)Genel Kurul

b)Genel Yönetim Kurulu

c)Denetleme Kurulu

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 10:

 

Genel Merkez Genel Kurulu, Derneğin en yüksek ve en yetkili organı olup şube genel kurullarınca organ seçimlerinde kullanılan oyların 1/10’u oranında seçilecek delegelerden oluşur. 10 ve 10’un katsayılarından arda kalan üye sayısı 5 ve 5’ten fazla ise, bu fazlalık için de bir delege eklenir.

 

MADDE 11:

Genel Merkez Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

 

a) Olağan Genel Kurul, üç yılda bir Kasım ayında Genel Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir ilde, Genel Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine;

b) Olağanüstü Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulunun veya Merkez Denetleme Kurulunun kararı veya delegelerin 1/5'nin (beşte birinin) imzası ile yapılan çağrıya uyularak, çağrının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde, şubelerin olağan genel kurullarında seçilmiş delegelerin katılımıyla, Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılacak çağrıya göre toplanır.

 

GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA YÖNTEMİ

MADDE 12:

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbes gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.                      

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

 

 

 

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 13:

 

Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan delege sayısı Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPANTININ YAPILIŞ YÖNTEMİ

MADDE 14:

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karsısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

MADDE 15:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak; toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/10 (ondabiri) tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

 

 

 

KARARLAR

MADDE 16:

 

Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile ve açık oyla alınır. Ancak Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulunun seçimi, birden fazla listenin bulunması halinde gizli oyla yapılır. Denetleme Kurulu seçimi diğer organ seçimlerinden ayrı yapılır. Seçimlere tek liste ile giriliyorsa seçim yöntemine genel kurul karar verir.

 

Dernek organlarına seçilenlerin eşit oy alması halinde, Altınokta Okulundan sertifika almış üye seçilmiş sayılır. Eşit oy alan üyelerden hiçbiri sertifika sahibi değilse veya ikisi de sertifika sahibi ise kazanan adayın tespiti için kura yöntemi uygulanır.

 

Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise delege tam sayısının üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları genel kurula katılanların üçte ikisinin (2/3) çoğunluğunun kararı ile alınır.

 

SEÇİMLERDE NİSBİ TEMSİL YÖNTEMİ, OY KULLANMA BİÇİMİ VE OYLARIN SAYIMI

MADDE 17:

 

Üye sayısı 400 ve üzerindeki şubelerin üst kurul delegeleri ile Genel Yönetim Kurulu seçimleri nispi temsil yöntemine göre yapılır. Nispi temsil, seçimlere katılan ve kullanılan oyların en az %20’sini alan listelerden sıra numarasına göre yukardan aşağıya her listenin aldığı oy oranında hesaplanır.

Her listenin farklı biçimlerde hazırlanmış geometrik şekillerden oluşan oy pusulaları bulunur. Oylama bu pusulaların zarfa konularak sandığa atılması ile gerçekleşir. Hangi geometrik şeklin hangi listeyi temsil edeceğini divan başkanlığı kura ile belirler ve ilan eder.

Oyların sayımı ve dökümü ya Divan Kurulu ya da Genel Kurulca seçilecek tasnif kurulunca yapılır.

 

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 18:

 

a)Yönetim ve Denetleme Kurulu raporları ile bilanço ve gelir-gider hesaplarını incelemek, inceleme sonuçlarına göre Yönetim Kurulu’nun aklanması, ya da sorumlular hakkında gereğinin yapılması için karar vermek,

b) Derneğin bütçesini ve üç yıllık çalışma programını görüşüp, karara bağlamak,

c) Genel Başkanı, Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu Üyelerini, Üst Kurul Delegelerini ve Altınokta Körlere Hizmet Vakfı Delegelerini seçmek,

d) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olmak veya ayrılmak, yurt içinde veya dışında şube, temsilcilik açmak veya kapamak, platformlar kurmak veya kurulmuş platformlara katılma hakkında karar almak,

    

 

 

 

e) Körlerle ilgili bir federasyona katılmaya veya ayrılmaya karar vermek,

f) Döner sermayeli işletmeler ve yardım sandıkları kurmaya ve kapatmaya karar vermek.

g) Dernek için taşınır taşınmaz malların satın alınması, satılması ve ipotek konulması hususunda karar almak veya Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

h) Şube yönetim kurulunu görevden almak,

ı) Tüzükte değişiklik yapmak,

i) Derneğin kapatılmasına karar vermek,

j) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

k) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk, tazminat ve dernek hizmetleri için görevlendirilen üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etme konusunda karar vermek ve bu hususlara ilişkin yönetmelik hazırlamak.

l) Borçlandırma: kişilerden veya kuruluşlardan alınacak borçlarla, hisse senedi, hazine bonosu, tahvil, banka fonları, rehin, ipotek ve teminat mektubu yöntemlerinden hangilerinin kullanılacağını belirlemek ve yönetim kuruluna yetki vermek.

 

GENEL YÖNETİM KURULU

MADDE 19:

 

Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurulca doğrudan unvanlı olarak seçilen bir Genel Başkan ile 22 asil ve 20 yedek üyeden oluştur. Yönetim Kurulu, üye sayısı boşalmaları sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra salt çoğunluğun altına düşerse, Genel Kurul mevcut Genel Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

Genel Başkanın ölümü, istifası veya başka bir nedenle yönetim kurulu üyeliğini kaybetmesi halinde yönetim kurulu kendi içerisinden bir Genel Başkan seçer ve bu Genel Başkan ilk genel kurula kadar görev yapar.

 

Genel Başkan en fazla üst üste iki dönem seçilebilirler.

 

GENEL YÖNETİM KURULUNUN İŞ BÖLÜMÜ

MADDE 20:

 

Genel Yönetim Kurulu, seçilmesini izleyen ilk hafta içinde Genel Başkanın Başkanlığında toplanarak görev bölüşümü yapar. Bu toplantıda Genel Sekreter ve Mali Sekreterin yanı sıra Örgütlenmeden Sorumlu, İstihdam ve Rehabilitasyondan Sorumlu, Eğitimden Sorumlu, Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu, Kadından Sorumlu ve Gençlik ve Spordan Sorumlu 6 Genel Başkan Yardımcısını seçer.

 

DERNEĞİN TEMSİLİ

MADDE 21:

Derneği Genel Yönetim Kurulu temsil eder. Derneğin sözleşmeler yapmasında, Dernek Genel Merkezini borçlandıracak kambiyo senetleri veya başkaca borçlandırıcı senetlerin düzenlenmesinde, banka hesaplarından para çekilmesinde, Genel Başkan, Genel Sekreter ve Mali Sekreterden en az ikisinin imzalarının birlikte bulunması zorunludur. Tek imza ile düzenlenen belgeler Genel Yönetim Kurulunu bağlamaz.

 

 

 

MADDE 22:

 

Genel Yönetim Kurulu en az üç ayda bir olağan olarak toplanır. Gerek görüldüğünde Genel Başkan tarafından her an toplantıya çağrılabilir. Genel Başkanın bulunmadığı durumlarda onu Genel Sekreter temsil eder.

 

Gündem, Genel Başkanın ve diğer Yürütme Kurulu üyelerinin de görüşü alınarak, Genel Sekreter tarafından hazırlanır ve Olağan Yönetim Kurulundan en az beş gün önce Genel Yönetim Kurulu Üyelerine yazılı olarak duyurulur. Olağanüstü toplantılar için yazılı bildirim zorunluluğu yoktur. Genel Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunan bir üyenin konuşulmasını istediği bir konunun gündeme alınması zorunludur.

 

Toplantı yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Bir karara karşı oy kullanan üye karar defterine açıklama yazdırabilir.

 

Üst üste iki, bir yıl içerisinde toplam üç olağan toplantıya mazeretsiz katılmayan yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu kararıyla yönetim kurulu üyeliğinden düşürülebilir.

 

GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 23:

 

Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 

a)Dernek çalışmalarının tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak yürütülmesi için gerekli kararları almak ve uygulamak,

b) Unvanları ile birlikte, Merkez Yürütme Kurulunun Genel Başkan dışındaki 8 (sekiz) yürütme kurulu üyesini ve tahsis edilmesi halinde yeni görevlileri seçmek,

c) Süreli ve süresiz yayınlar çıkartılması kararı vermek,

d) Yönetmelikler çıkarmak, sözleşmeler yapmak,

e) Genel Kurul gündemini hazırlamak ve üç yıllık çalışma raporlarını, bütçeyi ve gelir-gider hesaplarını hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

f) Taşınmaz kiralamak, derneğe ait taşınmazları kiraya vermek; genel kuruldan aldığı yetki ile borç almak, yurt içi veya dışındaki kişi ve kuruluşlardan her türlü bağışı kabul etmek veya bağışta bulunmak,

g) Tüzüğün gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

  

MERKEZ YÜRÜTME KURULU

MADDE 24:

 

Merkez Yürütme Kurulu, Genel Kurulca seçilen Genel Başkan ile Genel Sekreter, Mali Sekreter ve 6 (altı) Genel Başkan Yardımcısından oluşur.  

 

Merkez Yürütme Kurulu Olağan toplantısını 15 günde bir yapar. Genel Yönetim Kurulunun aldığı kararların ve verdiği görevlerin uygulanması için çalışır. Derneğin günlük işlerini yürütür. Alınmasını uygun gördüğü kararlar konusunda Genel Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

 

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 25:

 

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri Şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Danışma Kuruluna ve Teorik Kurultaya başkanlık etmek,

c) Gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

d) Derneği yurt içinde ve yurt dışında özel ve tüzel kişilere ve kamuoyuna karşı temsil etmek,

e) Özürlülerin ve derneğin hukuksal sorunlarının takip edileceği hukuk bürosunu yönetmek.

 

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 26:

 

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri Şunlardır:

a) Dernek adına tüm yazışmaları yürütmek,

b) Derneğin arşiv ve dosyalarını düzenlemek,

c) Uluslararası ilişkileri ve yazışmaları sürdürmek,

d) Derneğin proje bürosunu yönetmek,

e)Derneğin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini organize etmek,

f) Yokluğunda Genel Başkana vekâlet etmek.

 

MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 27:

 

Mali Sekreterin Görev ve Yetkileri Şunlardır:

a) Derneğin gelirlerini temin etmek,

b) Gerekli harcamaları yapmak,

c) Gelir kaynaklarını araştırmak, gelir kaynaklarını araştırıcı girişimcileri organize etmek,

d) Muhasebe ile ilgili defter ve belgeleri zamanında tutmak veya tutturmak,

e) Şubelerin mali denetimini yapmak.

 

ÖRGÜTLENMEDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 28:

 

Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri Şunlardır:

a) Var olan şubelerin güçlendirilmesi için çalışmalar yürütmek,

b) Yeni şube kurma koşullarını araştırmak ve şube kurulmasını Genel Yönetim Kuruluna önermek,

c) Şubelerin yönetsel denetimini yaparak yönetime rapor sunmak,

d) Örgütlenme bürosunu yönetmek,

e) Örgütlenme ile ilgili olarak bölge koordinatörlerini seçmek.

 

İSTİHDAM VE REHABİLİTASYONDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 29:

a) Görme özürlülere yönelik istihdam ve rehabilitasyon politikalarını oluşturmak ve Genel Yönetim Kuruluna sunmak,

 

b) Görme özürlülerin istihdam alanında karşılaştıkları güçlükleri saptamak; çalışabilecekleri iş alanlarını araştırmak ve Şubelerin yürüttüğü istihdam çalışmalarını koordine etmek,

c) Görme özürlülerin sosyal güvenliği ve sakatlık tazminatının sağlanması için çaba göstermek,

d) Görme özürlülerin toplumsal yaşama etkin olarak katılımları ve uyumları için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

 

EĞİTİMDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 30:

a) Derneğin görmeyenlere ilişkin eğitim politikasını saptamak ve mevcut uygulamaları izlemek,

b) Dernek içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

c) Halkı aydınlatmaya yönelik eğitici çalışmaları yürütmek,

d) Derneğin Eğitim Bürosunu ve Altınokta Okulu ‘nu yönetmek.

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 31:

 

a) Dernek çalışmalarının kamuoyuna duyurulması için yazılı ve görsel basınla sürekli ilişkiler kurmak,

b) Derneği, amaçlarını ve kampanyalarını tanıtmak amacıyla ilgili başkan yardımcılıklarıyla işbirliği halinde konferans, panel, basın toplantısı, radyo televizyon programları, yazı dizileri, broşür, kitap vb. etkinlikler yapmak ve süreli yayınlar çıkartmak,

c) Derneğin halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek,

d) Dernek bünyesine bir gönüllü ağı kurmak ve gönüllü çalışmaları sistemli ve düzenli bir hale getirmek,

e) Bilişim teknolojisini Derneğin hizmetine sunmak ve Dernek amaçları doğrultusunda kullanmak,

f) Alanıyla ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza koymak.

 

KADINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 32:

 

a) Görme engelli kadınların sorunlarını saptamak ve kadınların dernek çalışmalarına etkin olarak katılımlarını sağlamak,

b) Görme engelli çocukların sorunlarını saptamak ve onlara yönelik önlemleri hazırlayıp Genel Yönetim Kuruluna sunmak,

c) Görme engelli kadın ve çocuklara yönelik politikaları oluşturmak ve derneğin yetkili kurullarına sunmak,

 

d) Görme engelli kadınların el becerilerini geliştirmek ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla İstihdam ve Rehabilitasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı ile işbirliği halinde kurs, kermes, seminer gibi organizasyonlar gerçekleştirmek,

e) Kadın Meclisini Kurmak ve çalışmalarını koordine etmek,

f) Kadın ve çocuklara yönelik yayınların çıkarılmasını Basın yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile birlikte organize etmek.

 

GENÇLİK VE SPORDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 33:

 

a) Görme engelli gençlerin sorunlarını saptamak ve gençlerin dernek çalışmalarına etkin olarak katılımlarını sağlamak,

b) Görme engelli gençlerin bedensel ve ruhsal gelişimleri için gerekli çalışmaları yapmak,

c) Görme engelli spor kulüpleri ile işbirliği yaparak görme engelliler alanındaki spor politikalarını oluşturmak,

d) Gençlik Meclisini kurmak ve çalışmalarını koordine etmek,

e) Görme engelli gençlik ve sporla ilgili yayınların çıkarılmasını Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile birlikte organize etmek.

 

DENETLEME KURULU VE DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 34:

 

A-    Denetleme Kurulu

 

Genel Kurul’ca diğer organlardan ayrı olarak seçilen 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Seçimden sonra en geç bir ay içerisinde toplanarak üyeleri arasından başkanını seçer.

 

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a) Dernek çalışmalarının tüzük, yönetmelik ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu, defter ve hesapları denetlemek,

b) Üç yıllık yönetim ve mali denetim sonuçlarıyla, bilanço ve gelir- gider hesabına ait inceleme sonuçlarını bir rapor ile Genel Kurul’a sunmak,

c) En geç bir yıl içerisinde yaptığı denetlemelerde saptadığı eksiklikleri, tüzüğe ve mevzuata aykırılıkları bir raporla Genel Yönetim Kuruluna bildirmek,

d) Gerekli gördüğü durumlarda Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmak,

B-     Derneğin İç Denetimi

Dernekte Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

ONUR KURULU

MADDE 35:

 

a)     Onur Kurulu Genel Kurulca seçilen 5 (beş) asil, 5 (beş) yedek üyeden oluşur. İlk toplantıda bir başkan ve bir raportör seçer.

b)     Onur Kurulu raportörü, Genel Sekreterce Onur Kuruluna sevk edilen başvuruların altındaki imzaların adı yazılan kişilere ait olup olmadığını araştırır ve Onur Kuruluna bir rapor halinde sunar. İmzaların söz konusu kişilere ait olmadığını saptarsa, şikâyetin geçersiz olduğunu muhataplarına ve Genel Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

c)     Üyeler veya yöneticiler hakkında dernek üyelerince, şube yönetim kurulları ve genel yönetim kurulunca Onur Kuruluna yapılan şikâyetler, Genel Sekreterce en geç 7 gün içinde Onur Kuruluna sevk edilir.

d)     Soruşturmaya konu olan olayın oluşundan veya öğrenilişinden itibaren en geç 6 ay içerisinde şikâyette bulunulabilir. Onur Kurulu kendisine gelen dosyayı bir ay içerisinde ele alır ve en geç 3 ay içerisinde karara bağlar. Gerekli durumlarda bu süre genel yönetim kuruluna belirtilecek gerekçenin kabulüyle 3 ay daha uzatılabilir.

e)     Onur kurulunun bir üye veya yönetici hakkında yürüttüğü soruşturma konusu adli mercilere intikal etmiş olsa bile bu durum, bekletme nedeni sayılamaz. Soruşturma tüzük hükümlerinin gerektirdiği biçimde sürdürülür ve sonuçlandırılır. Mücbir sebep durumunda hukukun genel kuralları geçerlidir.

f)      Onur Kurulu, durumu, karakteri, çalışmaları ve eylemleri dernek tüzüğü, amacı ve ilkeleriyle bağdaşmayan, örgütsel işleyişi ve örgüt kararlarını zaafa uğratan veya baltalayan, uygunsuz davranışlarıyla örgüt içinde kötü örnek teşkil eden üyeler veya yöneticiler hakkında atılı suçlardan dolayı suçlu bulunup bulunmadığına karar verir. Bu karar yönetim kuruluna sunulur. Karar, suçlu bulunduğu yönünde ise Yönetim Kurulu söz konusu kişiye duruma ve suçun niteliğine göre yazılı uyarı, kınama ve dernek olanaklarından 6 ay veya bir yıl süreyle yararlanmama veya üyelikten çıkartma cezalarından birini verir. Karar kişinin suçsuzluğu yönünde ise söz konusu kişiye herhangi bir ceza verilmez.

g)     Ancak, Onur Kurulunun sevki ve ilgili yönetim kurulunun kararıyla üyelikten çıkarılanlar, kararın tebliğinden itibaren Genel Yönetim Kurulu’na başvurmak koşuluyla Genel Kurula itirazda bulunabilirler. Genel Kurulun kararı kesindir. Üyelikten çıkarılanlar, kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren 4 yıl geçmeden yeniden üyelik başvurusunda bulunamazlar. Bu süre geçtikten sonra yeniden üyelik için başvuran kişinin üyeliğe kabulü, Şube Yönetim Kurulunun Kararı ile gerçekleşebilir.

h)     Bir olağan genel kurul dönemi içerisinde iki uyarı alan üye ya da yöneticinin cezası kınamaya, iki kınama alan üye ya da yöneticinin cezası üyelik haklarından ve dernek olanaklarından altı ay süreyle yararlanmama cezasına çevrilir. Soruşturma sürecinde şikâyetçinin şikâyetinden vaz geçmesi veya şikâyetçi olunan üye veya yönetici hakkında bir suç unsurunun tespit edilmemesi halinde takipsizlik kararı verilir.

i)       Şube ya da Genel Merkez Yöneticileri hakkında bireysel başvuru hakkına dayanarak doğrudan Onur Kuruluna yapılan şikâyetlerin haksız çıkması halinde şikâyetin muhatabı olan kişinin şikayet hakkı saklıdır.

j)       Onur Kurulu şube ve genel yönetim kurullarının önerisi üzerine hazırlanacak ödül yönetmeliğindeki kriterler göz önünde bulundurularak çeşitli kişi ve kuruluşlara teşekkür belgesi, plaket, mansiyon gibi onurlandırıcı ödüllerin verilmesine karar verebilir. Onur Kurulu aynı zamanda süreli hale getirilmesi durumunda, ödül yönetmeliği çerçevesinde, ödül organizasyonlarının düzenleme kurulu olarak da görev yapar.

 

Ödül Yönetmeliğinin, tüzük değişikliğinin Genel Kurulca kabulünden itibaren 6 ay içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

 

 

 

 

 

 

DANIŞMA KURULU ve TEORİK KURULTAY

MADDE 36:

 

A-    Danışma Kurulu

 

Danışma Kurulu derneğin önemli sorunları ve genel politikalarıyla ilgili olarak tavsiye niteliğinde görüşler üreten ve olağan toplantısını altı ayda bir yapan bir danışma organı olup kararları Genel Yönetim Kurulunca dikkate alınır.

Katılımcıları, Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Başkanları ile görevdeki Şube Başkanlarıdır.

 

Danışma Kurulu gereksinmeye göre Yürütme Kurulu’nun çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanabilir.

B- Teorik Kurultay

 

Derneğin geleceğine ilişkin yeni politikaları, stratejik planları belirlemek, geliştirmek ve zenginleştirmek, görme engellileri ilgilendiren ulusal düzeydeki sorunları tartışmak, çözüm yollarına ilişkin görüş, öneri ve projeler üretmek üzere her olağan genel kurulu izleyen 18 ay içerisinde bir teorik kurultay yapılır. Kurultayda alınan kararlar Genel Yönetim Kurulu tarafından resmileştirilerek ilan edilir. Kurultayın katılımcıları, Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Başkan ve üyeleri, görevdeki Şube Başkanları ve her şube başkanının belirleyeceği bir şube yönetim kurulu üyesi, dernek üyesi olan eski genel başkanlar ve işlenecek konuların içeriğine uygun olarak genel başkanca dernek dışından seçilecek 3 uzman kişiden oluşur. Kurultay hazırlıkları Genel Başkan’ın başkanlığında, belirleyeceği en az 3 kişiden oluşan bir komisyon tarafından yürütülür. Gerekli hallerde komisyon kendini genişletme ve alt komiteler oluşturma yetkisine sahiptir.

 

ÇALIŞMA KOLLARI

MADDE 37:

 

Genel Yönetim Kurulu gereksinmeye göre çeşitli çalışma kolları kurabilir. Bu kolların çalışmaları, Genel Yönetim Kurulu’nca hazırlanıp yürürlüğe konulacak kol çalışmaları yönetmeliğine göre yürütülür.

 

ŞUBELER

MADDE 38:

 

Genel Kurulda açılmasına karar verilen dernek şubesi, Genel Yönetim Kurulunca yetki verilen en az beş kişi tarafından, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine başvurulmasıyla kurulur.

 

ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39:

 

Şube organları şunlardır:

a- Genel Kurul,

b- Yönetim Kurulu,

c- Denetleme Kurulu

 

Bu organların oluşturulması, Genel Merkez organlarının oluşturulmasına ilişkin ilke ve yöntemlere tabidir. Genel Merkez organlarının yaptıkları görevleri şube düzeyinde yerine getirirler.

 

ŞUBE GENEL KURULU

MADDE 40:

 

Şube Genel Kurulu, kayıtlı üyelerinin katılımlarıyla üç yılda bir seçimli olarak Genel Merkez Genel Kurulu’ndan en az iki ay önce tüzüğün 12.,13.,14.,15.,16. ve 17.maddenin iki, üç ve dördüncü paragraflarındaki esaslara göre yapılır.

 

ŞUBE GENEL KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 41:

 

Şube Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri Şunlardır:

 

a) Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri ile denetleme kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,

b) Üç yıllık bütçeyi, faaliyet ve denetleme raporlarını inceleyip karara bağlamak,

c) Genel Merkez Genel Kurulu’na katılacak delegeleri seçmek,

d) Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Genel Kurulu için bir temsilci ve yedeğini seçmek.

 

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, ÇALIŞMA ESASLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 42 :

 

A-    Şube Yönetim Kurulunun Oluşumu

 

Üye sayısı 400’ün altında olan şubelerin Yönetim Kurulları 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden, üye sayısı 400 ve üstünde olan şubelerin Yönetim Kurulları 7 (yedi) asıl ve 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi içinden bir başkan, bir sekreter, bir mali sekreter, bir Eğitim Sekreteri ve bir de Sosyal İşler Sekreteri seçer. Derneğin amacına uygun çalışmalarını bölgesinde yürütür.

 

B-     Çalışma Esasları

 

Şubeyi genel merkez adına şube yönetim kurulu temsil eder. Banka hesaplarından para çekilmesinde şube başkanı, şube sekreteri ve mali sekreterden en az ikisinin imzalarının birlikte bulunması zorunludur. Tek imza ile düzenlenen belgeler şube yönetim kurulunu bağlamaz.

 

Şube yönetim kurulu en az ayda bir olağan olarak toplanır. Gerek görüldüğünde şube yönetim kurulu şube başkanı tarafından her an olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Şube Başkanının bulunmadığı durumlarda onu Şube Sekreteri temsil eder.

 

Toplantı gündemi şube başkanının ve diğer yönetim kurulu üyelerinin de görüşü de alınarak şube sekreteri tarafından hazırlanır ve olağan yönetim kurulundan en az üç gün önce şube yönetim kurulu üyelerine bildirilir. Şube yönetim kurulu toplantısında hazır bulunan bir üyenin görüşülmesini istediği bir konunun gündeme alınması zorunludur.

 

Toplantı yeter sayısı üye sayısının salt çoğunludur. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Bir karara karşı oy kullanan üye karar defterine açıklama yazdırabilir.

 

Üst üste iki, bir yıl içerisinde toplam üç olağan toplantıya mazeretsiz katılmayan yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu kararıyla yönetim kurulu üyeliğinden düşürülebilir.

 

C- Görev ve Yetkileri

 

a) Şube çalışmalarını; tüzüğe, şube genel kurul kararlarına, şube ve genel merkez genel yönetim kurulu ile genel merkez genel yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yürütmek,

b) En geç 6 ayda bir Genel Yönetim Kurulu’na yaptığı çalışmalar, gelir ve giderler ve üyelikler hakkında rapor vermek,

c) Şube genel kurul gündemini hazırlamak ve üç yıllık çalışma raporlarını, bütçeyi ve gelir-gider hesaplarını hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

d) Disiplin suçu niteliğinde olmayan kusurlu davranışlardan dolayı üyelere yazılı uyarı cezası vermek,

e) Taşınmaz kiralamak, genel merkez onayı ile borç almak veya borç vermek, yurt içi veya dışındaki kişi ve kuruluşlardan her türlü bağışı kabul etmek veya bağışta bulunmak,

f) Tüzüğün gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

 

Şube yönetim kurulunun çalışma esasları ile görev ve yetkilerine ilişkin boşluklar Genel Merkez Yönetim Kuruluna ilişkin hükümlerle doldurulur.

 

ŞUBE DENETLEME KURULU

MADDE 43:

 

Genel Kurulca seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Genel Kurulu takip eden en geç bir ay içerisinde toplanarak üyeleri arasından başkanı seçer.

 

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a) Dernek çalışmalarının tüzük, yönetmelik ve Genel Kurul kararlarına; defter ve hesapların usulüne uygun tutulup tutulmadığını denetlemek,

b) Üç yıllık yönetim ve mali denetim sonuçlarıyla, bilanço ve gelir gider hesabına ait inceleme sonuçlarını bir rapor ile Genel Kurula sunmak

c) En geç yılda bir yaptığı denetlemelerde saptadığı eksiklikleri, tüzüğe ve mevzuata aykırılıkları bir raporla Genel Yönetim Kuruluna bildirmek,

d)Gerekli gördüğü durumlarda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 44:

 

Derneğin gelirleri şunlardır:

a) Üyelerin ödeyeceği ödentiler,

b) Derneğin hizmetleri ve birikimlerinden elde edilecek gelirler,

c) Bağışlar,

d) Banka faizleri,

e) Derneğin alacağı tahvillerden elde edilecek gelirler,

f) Devletten sağlanacak gelirler,

 

 

g) Yayınlardan ve sosyal faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

h) Kiralardan elde edilecek gelirler,

i) Sponsorluklar, reklam gelirleri,

j) 2860 sayılı Yardım Toplama Yasası çerçevesinde elde edilecek gelirler,

k) Borçlanma ve diğer gelirler

 

TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 45:

Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

 

Tutulması zorunlu defterler

a) Üye kayıt defteri,

b) Genel Yönetim Kurulu Karar defteri,

c) Gelir - gider defteri,

d) Gelen -giden evrak defteri,

e) Demirbaş defteri,

f) Alındı belgesi kayıt defteri.

 

DERNEĞİN FESHİ

MADDE 46:

 

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Fesih kararı için tüzüğün 16.maddesindeki hükümlere uyulur. Fesih durumunda derneğin mal varlığı dernek Türkiye Körler Federasyona üye ise Türkiye Körler Federasyonuna; değil ise Genel Kurul'un kararlaştıracağı aynı amaçla çalışan bir kuruluşa bırakılır.

Fesih Kararının verildiği Genel Kurul toplantısında 3 kişilik Tasfiye Kurulu seçilir. Tasfiye Kurulu derneğin hesaplarını inceler, borçlarını öder, geriye kalan mal varlığını yukarıdaki şekilde dağıtır.

 

YOLLAMA

MADDE 47:

 

Bu tüzükte bulunmayan hususlar için Dernekler Yasası ve Türk Medeni Kanunu’ndaki ilgili hükümler uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 48

Bu tüzük kabul edildiği 11 Aralık 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 1

Genel Yönetim Kuruluna, tüzüğün iç uyum ve tutarlılığını sağlamak ve edebi değerini yükseltmek için sadece redaksiyon yetkisi verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermani Kurtel                              Ahmet Şahin                                           İsmail Acer

Genel Başkan          Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreter                      Mali Sekreter

 

 

 

 

Ziya Özdem                                      Mücahid Korkutata                         Mehmet Ender Ökten

Örgütlenmeden Sorumlu       İstihdam ve Rehabilitasyondan                   Eğitimden Sorumlu

Genel Başkan Yrd.                    Sorumlu Genel Başkan Yrd.                       Genel Başkan Yrd.

 

 

 

 

 

Osman Alıcı                                        Reşat Göcen                           Mehmet Akif Karakaş

Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden      Kadından Sorumlu Genel            Gençlik ve Spordan

Sorumlu Genel Başkan Yrd.                         Başkan Yrd.                  Sorumlu Genel Başkan Yrd.

 

 

 

 

 

Murat Atmaca                                   Şaban Kabakçı                        Mahmut Keçeci

Yönetim Kurulu Üyesi                 Yönetim Kurulu Üyesi                   Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

Hasan Yıldırıcı                                  Refik Temiz                                         İsmail Barış

Yönetim Kurulu Üyesi                 Yönetim Kurulu Üyesi                    Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

Hakan Erdoğan                                  Bayram Özen                          Hüseyin Pehlivan

Yönetim Kurulu Üyesi                 Yönetim Kurulu Üyesi                     Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

Nejdet Yılmazer                                 Ömer Sözgen                           Hikmet Karadeniz

Yönetim Kurulu Üyesi                 Yönetim Kurulu Üyesi                     Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

İsmail Er                                       Yusuf Dugan

Yönetim Kurulu Üyesi                 Yönetim Kurulu Üyesi       

 

 

Haberler


Geçmiş Olsun Türkiye

Detay

Çelenk fotoğtrafı, üzerinde altınokta körler derneği yazıyor

33. Olağan Genel kurul Sonucu

Detay

Mutlu yıllar yazan yeni yıl kutlama fotoğrafı

Mutlu Yıllar

Yeni yılınızı içtenlikle kutlar; sağlıklı, mutlu, başarılı ve sevgi dolu bir yıl yaşamanızı dileriz.

Detay

etkiniz ab propgramı afişi

Engelli Kadınların Hak İhlalleri Raporu

Detay

Çalışma Yaşamında Engelli Kadınlar ve Mobbing Çalıştayı

1950 yılında kurulmuş olan ve 33 ilde şubesi bulunan, Altı Nokta Körler Derneği bugüne kadar başta eğitim ve istihdam olmak üzere görme engellilere yönelik birçok sosyal ve kültürel projeyi hayata geçirmiş bir sivil toplum örgütüdür.

Detay

LC Waikiki’den Dünyada Bir İlk

LC Waikiki, Görme Engelli Bireyler İçin LCW Sense Uygulamasını Hayata Geçirdi

Detay